Weerderheem Publicaties Weerderheem Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Archief   (in veld: Publicatie)     

Aantal gevonden publicaties : 16   (uit: 137)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Volgnr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Volgnr.: 0001  
Archief Bestuur en Politiek
HKK Weerderheem
Archiefnummer 1
 

2. Volgnr.: 0004  
Archief Openbare Orde en veiligheid
HKK Weerderheem
Archiefnummer 4
 • E n van zijn zonen Dirk woont in Valkenswaard en heeft het politie-archief van zijn vader Jan Broos ge nventariseerd en gedigitaliseerd.
 • In 2014 heeft Weerderheem een digitale kopie (DVD) van dit archief in ontvangst mogen nemen van Dirk Broos.
 • Een belangrijk deel van het archief van Jan Broos bestaat uit processen-verbaal opgemaakt in zijn diensttijd te Valkenswaard.

 

3. Volgnr.: 0007  
Archief Verkeer en waterstaat
HKK Weerderheem
Archiefnummer 7
 

4. Volgnr.: 0008  
Archief Onroerend goed, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
HKK Weerderheem
Archiefnummer 8
 • Het Valkenswaards kadastraal archief zal via naslagwerken verder worden ontsloten.
 • Tussentijds raadplegen van het archief is beperkt mogelijk.
 • Een deel van het archief is vanwege privacyredenen niet openbaar.

 

5. Volgnr.: 0009  
Archief Sociale zorg, welzijn en arbeid
HKK Weerderheem
Archiefnummer 9
 • Sociale zorg welzijn en arbeid Archiefnummer: 9 Bewerkt door Erwin van Oorschot heemkundekring Weerderheem 9.1 Armen- en bejaardenzorg gasthuizen 9.1.1 Stichting Valkenhof - 1984 krantenknipsel Maria van Gerven 25 jaar bij Taxandria1984 Maria van Gerven afscheidsliedActiviteiten Torremolinosreis Maria van GervenPeriodiek Kempenhof krabbels november 1988Periodiek Kempenhof krabbels dec 1988/jan 1989Periodiek Valkenhof varia april/mei 1990 9.2 Arbeid en personeel 9.3 Jeugd- en gezinszorg 9.4 Sociale zorg en welzijn 9.4.1 Comit Hart voor Polen Het persoonlijk archief werd in 2004 aan heemkundekring gegeven door de weduwe Lemmens.
 • Boxtel per 1 juli 1991Tussentijds 1991 nrs. 16 17 en Uitgave van Co peratieve Brabantse Vee en Vleescentrale van de N.C.B. Co peratieve Aan- en Verkoop N.C.B. afdeling ValkenswaardJaarverslag 1967-1968 9.5.2 Rooms Katholieke Bond voor vrouwen afdeling Valkenswaard Het archief moet nog worden bewerkt. 9.5.3 Geitenfokvereniging De Werkmanskoe Geitenfokvereniging De Werkmanskoe uit Valkenswaard werd opgericht op 1 maart 1917 en opgeheven op 1 maart 1973. - 10 juli 1917 Statuten en huishoudelijk reglementStatuten en huishoudelijk reglement goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 juli 19171 mei 1920 Bewijs van lidmaatschapKopie persoonlijk bewijs van lidmaatschap voor dhr. . 1 mei 19205 oktober 1994 Bokbierfestival op de StatieArtikel uit het Valkenswaard Weekblad en Kempener Koerier in verband met het grote bokbierfestival.
 • Januari 2016 werd het archief overhandigd aan heemkundekring Weerderheem. - Houten voorzittershamerReglement voor de plaatselijke afdeling van de Katholieke Vrouwenorganisatie van de NCB te DommelenStatuten Vereniging KVO St. Lucia Dommelen verleden bij notaris Bazelmans te Valkenswaard 27 januari 2000Notulen bestuursvergadering-jaarverslag 1961 t/m 1980 t/m 1995 2001 t/m 2010Notulen opheffingsvergadering 17-05-2015Kasboek 1941 t/m 1978Diverse ledenlijstenFoto en plakboek 50- en 60-jarig bestaanFotoboek 1999 en 2000 9.5.7 Bond van bejaarden Valkenswaard - Kasboek 1964-1965-1966

 

6. Volgnr.: 0010  
Archief Gezondheidszorg
HKK Weerderheem
Archiefnummer 10
 • Gezondheidszorg Archiefnummer: 10 Bewerkt door Erwin van Oorschot heemkundekring Weerderheem EHBO Een deel van het EHBO-archief werd in 1999 ontvangen van dhr. Jo Jansen.

 

7. Volgnr.: 0011  
Archief Landbouw, landinrichting en veeteelt
HKK Weerderheem
Archiefnummer 11
 • Ten behoeve van een goede uitvoering hebben zij een werkarchief bijgehouden welk archief door verandering op het gebied van wetgeving en de manier van werken op het provinciehuis overbodig is geworden.
 • In januari 2008 stonden zij het archief ruilverkaveling Schaft af aan Weerderheem.

 

8. Volgnr.: 0012  
Archief Onderwijs en wetenschap
HKK Weerderheem
Archiefnummer 12
 

9. Volgnr.: 0013  
Archief Erfgoedbeheer, Cultuur en recreatie, sport
HKK Weerderheem
Archiefnummer 13
 • Met verwijzing naar de Volksfeesten in DommelenDiverse krantenberichten over de Volksfeesten. (incl. 2 fotos)9 fotos Volksfeesten 13-14 augustus 1977 13.1.6 Oranjecomit Het archief werd in 2004 aan heemkundekring gegeven door de weduwe Lemmens.
 • Aanvraag subsidie 1963 Balans per 31 december 1961 Overzicht baten en lasten 1961 en begroting voor 1963 1963Toekenning subsidie gemeente Valkenswaard Programmaboek Oranje-viering Overzicht bestuurssamenstelling Uitnodiging scholen Overzicht deelnemende scholen met aantallen leerlingen Wedstrijdschema voetbaltoernooi Deelnemers tekenwedstrijd Offertes voor snoepgoed van Berkers Jac. de Wit en J.L. van Hoof Gunningsbrief snoepgoed Uitnodiging aan Stichting R.K. speeltuin Geenhoven Programma Stichting R.K. speeltuin Geenhoven Koninginnedag Balans 1962 Overzicht baten en lasten 1962 en begroting voor 1964 Toelichting begroting 1964 Aanvraag subsidie voor het jaar 1964 1964Toekenning subsidie gemeente Valkenswaard Programmaboek Oranje-viering Afzegging deelname Mariaschool Correspondentie interparochi le Stichting Jeugdbelangen Kennisgeving afzien van het organiseren van wandeltochten en atletiekwedstrijden Overzicht deelnemende scholen met aantallen leerlingen Wedstrijdschema voetbaltoernooi Deelnemers tekenwedstrijd Offertes voor snoepgoed vanJac. de Wit en J.L. van Hoof Gunningsbrief snoepgoed Overzicht baten en lasten 1963 en begroting 1965 Toelichting jaarstukken 1963 Toelichting begroting 1965 Rekening baten en lasten 1964 1965Programmaboek Oranje-vieringDeelnemerslijst ori ntatierit L.T.S. V.G.L.O.meisjes R.K. Huishoudschool Maria GorettiOverzicht deelnemende scholen met aantallen leerlingenOri ntatiefietstochtVolksspelen 1966Programmaboek Oranje-viering Overzicht deelnemende scholen met aantallen leerlingen Wedstrijdschema voetbaltoernooi Rekening baten en lasten en balans 1965 Toelichting jaarstukken 1965 Begroting 1967 Toekenning subsidie 1967 gemeente Valkenswaard Offertes voor snoepgoed van J.L. van Hoof Toelichting op het programma 1967Programmaboek Oranje-viering Overzicht deelnemende scholen met aantallen leerlingen Aanvraag subsidie t.g.v. huwelijk prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven Toekenning subsidie t.g.v. huwelijk prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven Diverse stukken t.g.v. de geboorte van de kroonprins WillemAlexanderTeveredenheidsbetuiging van de burgemeester van Valkenswaard Diverse krantenpublicaties 1968Programmaboek Oranje-viering Toekenning subsidie 1968 en 1969 Overzicht deelnemende scholen met aantallen leerlingen Deelnemerslijst tekenwedstrijd Correspondentie i.v.m. het niet meer deelnemen aan het defil van de kleuterscholen Stukken m.b.t. marionetten-theater Philo Rekening over 1967 Toelichting op de jaarstukken 1967 Begroting 1969 1969Programmaboek Oranje-vieringCorrespondentie m.b.t. het wel of niet deelnemen van de scholen aan het defile - Overzicht deelnemende scholen verkeersproefDeelnemerslijst tekenwedstrijd 1970Programmaboek Oranje-viering Toekenning subsidie 1970 Deelnemerslijsten tekenwedstrijd Deelnemerslijsten ruilbeurs Overzicht deelnemende scholen met aantallen leerlingen Huurovereenkomst Sportstichting Valkenswaard Overeenkomst met kinderprogramma Comagi Eindhoven Lijst van deelnemende verenigingen - Offerte en opdracht vuurwerkNota P. Wijen & Zn ten behoeve van vuurwerkRekening baten en lasten over 1969Toelichting op de jaarstukken 1969Begroting 1971 1971Toekenning subsidie 1971 Deelnemerslijsten basisscholieren Rekening van baten en lasten over 1970 Toelichting op de jaarstukken 1970 1972Begroting 1972 Toekenning subsidie 1972 Deelnemerslijsten basisscholieren Rekening baten en lasten over 1971 Toelichting op de jaarstukken 1971 Begroting 1973 1973Programmaboek Oranje-viering Toekenning subsidie 1973 Verzoek verhoging subsidie 1973 Deelnemerslijst basisscholieren Activiteitenoverzicht Programma Borkel en Schaft t.g.v. 25-jarig jubileum van koningin Juliana Krantenartikelen 1974Brief van burgemeester van Zwieten over relatie Oranjecomit -College B&W Wedstrijdprogramma van alle basisscholen Rekening van lasten 1975Programmaboek viering Koninginnedag Toekenning subsidie 1975 Notulen vergadering Ambtelijk Comit - Notulen vergadering Comit VolksfeestenNotulen vergadering Tienen en geridderdenProgramma tweekampVoorlopige konklusies bijeenkomst geridderdenOproep door Ambtelijk Comit aan een aantal verenigingenOverzicht opgeroepen verenigingenVoornemen opening zwembadVoorlopig programma opening buitenzwembadAanmelding voetbalclub F.C. de Werf gemeentewerken en -bedrijven.Programmaboek Wethouder P. Geldens voetbaltoernooiEinduitslag Behendigheids-slalomVerzoek aan de horeca om terughoudend te zijn met vermakelijkheden tijdens de Nationale Herdenking. (inclusief lijst van vergunningplichtige horeca-bedrijven)Kennisgevingen Onderwijs Hoofdenkring Valkenswaard m.b.t. deelname aan activiteiten 1976Programmaboek viering Koninginnedag Begroting 1976 Notulen vergadering Comit Volksfeesten 13.1.7 Stichting Were Di - Ledenlijst Kempisch Cultuurcentrum 1960-1961Balans en overzicht van baten en lasten over het boekjaar 1962 13.1.8 Bejaardenkoor Zingen houdt jong In 2007 werd het archief van het bejaardenkoor Zingen houdt Jong anoniem geschonken aan Weerderheem.
 • Het archief werd in 2007 geschonken aan Weerderheem. - VaandelNotulenboek 1935 t/m 1942 - Notulenboek 1950 t/m 1964Notulenboek 1965 t/m 1979Contributieboek 1940 t/m 1947 13.1.10 PauluskoorLedenlijst ongedateerdStatuten en huishoudelijk reglement 1984 13.1.11 Buurtverenigingen t Huukske 1992Opzet op te richten buurtvereniging Uitnodiging kennismaking bewoners Koningsvaren Verslagen commissie Koningsvaren Deelnemers Koningsvaren kennismaking en programma Uitnodiging voorlichting buurtpreventie 1993Uitnodiging vergadering voor bespreking evaluatie Verslagen commissie Koningsvaren Stand van zaken Koningsvaren Voorbereidingen contact `Koningsvaren Sportief Voortgang organisatie Coko-dag Nieuwsbrief commissie Coko Aandachtspunten voor de inspraakavond over het ontwerpplan Sportpark Den Dries e.o. Standpunt en maatregelen gemeente Valkenswaard m.b.t. vrachtverkeer Koningsvaren 1994Verslagen commissie Koningsvaren Programma straatfeest `Koningsvaren Vroeger Opzet `de trofee sfeer karnavalesk - Voorstel ter bespreking opzet `de trofee sfeer karnavaleskReactie op de brief van 31-12-1994 opzet `de trofee sfeer karnavaleskUitnodiging carnaleske rechtszittingCancelen Coko-rechtszittingVerslagen commissie KoningsvarenUitnodiging jaarlijks straatfeest `Koningsvaren amusant/sportiefProgramma jaarlijks straatfeest `Koningsvaren amusant/sportiefTerug- en vooruitblik 1996Verslagen commissie Koningsvaren Planning Koningsvarenfeest 1996 Planning Koningsvarenfeest 1996 `Caribean Aankondiging eerste lustrum Koningsvarenfeest Deelnemers-overzicht Beachball Koningsvarenfeest Terugblik op onder andere de verkeerssituatie - Planning Koningsvarenfeest 1997Verslag commissie KoningsvarenBrief aan College B&W over voorkeur wegbeplantingTerug- en vooruitblik - Brief over reconstructie van twee kruispunten en gedeelte van GeenhovensedreefVerslag commissie KoningsvarenStukken met betrekking tot het verkeersbesluit afsluiting Parallelweg GeenhovensedreefVerslag commissie KoningsvarenBrief aan College B&W over verkeersmaatregelen KoningsvarenTerugblik - Voorlopige begroting CokofeestVerslag bijeenkomst bewoners-gemeente m.b.t. het verkeersveiliger maken van de KoningsvarenInformatiebulletin straatfeest en andere zakenVerslag commissie KoningsvarenUitnodiging CokofeestVerslag overleg bewoners-gemeente m.b.t. het verkeersveiliger maken van de Koningsvaren - Aankondiging borrel en bbqVerslag commissie Koningsvaren - Programma 10 jaar CokoProgramma 10 jaar Coko 13.1.12 Kasteleinsvereniging Eensgezindheid Verenigde Horeca Bedrijven Groot Valkenswaard Op 15 januari 1954 werd in hotel Bristol voor alle horeca-houders woonachtig in Valkenswaard een vergadering belegd ter gelegenheid waarvan kasteleinsvereniging Eensgezindheid werd opgericht. - 1954 t/m 1987 Notulenboek Notulenboek van de Kasteleinsvereniging Eensgezindheid uit Valkenswaard.
 • Het archief werd in november 2014 door dhr. Poos namens het Valkenswaards Kamerorkest geschonken aan Weerderheem. - Werkgroep Valkenswaard Kamerorkest Verslagen van de vergadering d.d. 15-04-1988 02-11-1988 en 12-01-1989 - Oprichting Valkenswaards Kamerorkest Krantenartikel over de aanstaande oprichting van het Valkenswaard Kamerorkest. 7 januari 1989 - Lijst van mogelijke koorleden ongedateerdBestuursvergadering Verslagen van de bestuursvergadering d.d. 01-02-1989 05-03-1989 24-03-1989 23-04-1989Jaarbegroting 1989Subsidieaanvraag d.d. 1 mei 1989Ledenlijst juni 1989Subsidieverzoek De gemeente Valkenswaard kent bij schrijven d.d. 30 mei 1989 subsidie toeBestuursvergadering Verslag van de bestuursvergadering d.d. 22-06-1989Oprichtingsakte Oprichtingsakte van de vereniging Valkenswaards Kamerorkest verleden bij Potters notariaat d.d. 10 augustus 1989Informatiebulletin d.d. 12 april 1990Instemming besluit stopzetten samenwerking met dirigent v.d. Peet. 10 mei 1990Meerdere versies van de tekst over het Valkenswaards kamerorkest als bijdrage voor het boek `Toonaangevend Valkenswaard. 13.1.16 Gemengd koor Sint Martinus Het koor werd opgericht in 1968. - Veertigjarig jubileum Kempener Koerier 19 november 2008Trouwe koorzanger Suus Schellens en het gemend koor bestaat 40 jaar in Kerkvalk maandblad Pastorale Eenheid Valkenswaard 2008Met scootmobiel en loep naar de koorrepetitie Eindhovens Dagblad 21 oktober 2008Martinuskoor is jarig Valkenswaards Weekblad 5 november 2008 - Programma eucharistieviering 40 jaar gemengd koor 23 november 2008 13.1.17 Verenigd Kultureel Valkenswaard Het archief werd door dhr. Poos in november 2014 geschonken aan Weerderheem. - Garantstelling begroting Kultuurstichting Valkenswaard 1986 Verzoek van de Kultuurstichting Valkenswaard aan het College van B&W om een garantstelling af te geven voor de begroting en akkoord te gaan met de activiteitenlijst. 18 maart 1986 - Begroting 1986 Begroting en activiteitenoverzicht van de Kultuurstichting Valkenswaard 19 september 1986 - Subsidie nieuwe stichting Voorlopig standpunt van de gemeenteraad Valkenwaard n.a.v. een voorstel van B&W d.d. 22 september 1987 met betrekking tot het subsidi ren van de nieuw op te richten culturele stichting. Besluit gemeente Valkenswaard toekenning garantiesubsidie - Aanbevelingen Kultuurstichting Valkenswaard 4 december 1987 Dhr. Koonings is het laatste lid van de ter ziele gaande Kultuurstichting Valkenswaard en doet aanbevelingen aan dhr. van Appeldorn van de initiatiefgroep die de activiteiten van de stichting voort zal zetten - Kulturele manifestatie 24 en 25 september 1988 Draaiboek 6e versie d.d. 14 september 1988 Verslag van de VKV-vergadering van 16 september 1988 Overzicht sponsors en sponsorinkomsten.
 • Het archief werd door dhr. Poos in november 2014 geschonken aan Weerderheem. - Ik zie je bij Rob Korte beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van Herenaccoord Valkenswaard ongedateerd - Trots op Theo en op onszelf Krantenartikel over het twintigjarig bestaan van mannenkoor Herenaccoord.
 • Het archief werd in 2014 aan Weerderheem geschonken. - Ongedateerd kwitantieboekOngedateerd medaille groepsprijs avondvierdaagse1957 Contributieboek20 november 1957 Conceptprogramma Conceptprogramma van wandeltochten voor kring Eindhoven1958 3 tegels WSV Were Di1958 Nota reclamebureau Service voor 200 programmas Avond-vierdaagse20 juni 1958 lint groepsprijs Verzoek om een lint voor de groepsprijs beschikbaar te stellen en wijziging van de avondvierdaagseplanning1959 Programmaboekje Programmaboekje van de heidemars op 30 en 31 mei 1959 13.1.21 Zangvereniging De Volharding - Bladmuziek Hollands GlorieLiederenboek van H. Fasol uit Dommelen 13.1.22 Stichting De Draaikolk De Volksuniversiteit van stichting De Draaikolk stelt zich ten doel vooral volwassenen uit alle lagen van de bevolking mogelijkheden te bieden tot (persoonlijke) vorming ontwikkeling en scholing. Zij is actief op het gebied van onderwijs welzijn en cultuur en vertaalt haar missie in verschillende soorten activiteiten. 18 december 2014 heeft de gemeenteraad van Valkenswaard besloten dat de subsidie aan Volksuniversiteit De Draaikolk stopt per 1 augustus 2015.
 • Het archief is op 5 september 2015 geschonken aan Weerderheem.
 • Het archief moet nog worden bewerkt. 13.1.23 Wandelclub Derde leeftijd Wandelclub Derde Leeftijd werd opgericht 1 mei 1975. - LedenlijstenDiverse fotos (diverse toegevoegd aan de beeldbank)Wandelverslagen van 1975 tot en met 2006 13.1.24 Eurostrand - 2 mappen met krantenknipsels 1967 en 1968 13.1.25 Damesclub 90 Valkenswaard Op 22 januari 1937 vond de eerste bijeenkomst plaats om in Valkenswaard een afdeling van de Katholieke Arbeiders Vrouwen (KAV) op te richten.
 • Met beschrijving van de geschiedenis. 1997. 13.1.26 Ouderenkoor De Schorre Kelen Het archief van Ouderenkoor De Schorre Kelen werd in 2020 geschonken aan Weerderheem. - Plakboek geschiedenis in woord en beeld 1974 t/m 1977Ringmap geschiedenis in woord en beeld 1978 t/m 1985Negatieven 1994 en 2001 13.2 Gilden kunst en toneel 13.2.1 Theatergroep Valkenswaard - Diverse programmaboekjes van voorstellingen van Theatergroep Valkenswaard 13.3 Sport 13.3.1 voetbalvereniging Hollandia De exacte oprichtingsdatum van voetbalvereniging Hollandia uit Valkenswaard is onbekend.
 • Dhr. Ad Scheepens voorzitter van Falcones heeft april 2015 het archief van Falcones over de jaren 1977 tot en met 2012 geschonken aan Weerderheem.
 • De fotos uit dit archief zijn aan de beeldbank toegevoegd. 13.3.7 Valkenswaardse rolhockeyclub (VRC). - DVD. rolhockey Nederlands team Montreal 2007 met diverse spelers van VRC. 13.3.8 Eurocircuit De fotos zijn januari 2013 aan Weerderheem geschonken door Martin Fokkens.
 • Fotograaf is L.A.M. van Gestel uit Helmond.. - DVD. 1Fotos 1975DVD 2Fotos 1976-1977-1978-1979DVD 3Fotos 1980-1981 en deelnemerslijsten 1976-1977-1978-1979-1981 13.3.9 Motorgroep Valkenswaard - Registratiegegevens van F. Baudoin1946 Ledenlijst van de K.N.M.V. Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging. Met leden uit Valkenswaard en omgeving. 13.4 Evenementen 13.4.1 Bloemencorso A.C. Lemmens is jarenlang voorzitter geweest van de Stichting Bloemencorso Valkenswaard.Zijn weduwe mevr. Lemmens heeft in 2004 zijn persoonlijk Bloemencorso-archief geschonken aan Weerderheem.

 

10. Volgnr.: 0014  
Archief Economisch leven
HKK Weerderheem
Archiefnummer 14
 

11. Volgnr.: 0015  
Archief Religie
HKK Weerderheem
Archiefnummer 15
 

12. Volgnr.: 0016  
Archief Families en Personen
HKK Weerderheem
Archiefnummer 16
 • Annexatie Plan II-A Dommelen-Westerhoven-Riethoven schaal 1:100.000 - 1934 Schetstekening annexatie Plan III Valkenswaard-Dommelen schaal 1:100.0001934Schetstekening Annexatie Plan VI Valkenswaard-Dommelen-Borkel en SchaftWesterhoven-Riethoven schaal 1:100.0003 mei 1934 Proces-verbaal van overname van het archief van Borkel en Schaft door de gemeente Valkenswaard30 juli 1939 fotomap van schade door windhoos omgeving Eindhoven.
 • Ongedateerd auteur onbekendVisitekaart Habraken Kunst en Antiek Schafterdijk 40 Borkel en SchaftInventaris van het nieuw- en oud archief van de gemeente Borkel en Schaft ongedateerdRegister van gemeenteambtenaren in dienst der gemeente Borkel en Schaft ongedateerd Staat van het personeel van de gemeente Borkel en Schaft ongedateerdVisitekaart van algemeen advies- en administratiekntoor Assuranti n P. Habraken ongedateerdFotos (gedigitaliseerd toegevoegd aan de beeldbank van Weerderheem) 16.10 MollenEnvelop verzonden 9 juli 1932 afgestempeld in West Wimbledon.

 

13. Volgnr.: 0017  
Archief Verzamelingen
HKK Weerderheem
Archiefnummer 17
 • Archief ministerie van Defensie Topografsche Dienst Kadaster en Prentenkabinet. 16A Fotos Oud-Valkenswaard Een 100-tal niet gesorteerde fotos en fotokopie n van Oud Valkenswaard c.s. in systeemdoos 17. 1830 Wandkaart Valkenswaard Wandkaart 141 x 73 cm met reconstructie topografisch situatie Valkenswaard 1830 op krimpvrije polyester folie.
 • Kadasterarchief Eindhoven t.g.v reorganisatie archief in 1982-83.
 • Voormalig archief Achelse Kluis (Domien de Jong).
 • Kadasterarchief Eindhoven t.g.v reorganisatie archief in 1982-83 ontvangen van L. Mommersteeg (T). Kaarten (ruim 130 jaar oud) zijn in zeer goede staat maar soms met potlood beschreven. 24. 1832 Kadastrale minuutplans Valkenswaard 9 fotografische kopie n Oorspronkelijk kadastrale minuutplans uit 1832 alle secties A t/m D gemeente Valkenswaard getekend door B.Bijnen. op krimpvrij papier.
 • Nazaten van Pieter van de Sande 1720-1786Govaart Schoonen gehuwd in 1572 met Hendrien Peters - Servatius Sebregts gehuwd in 1732 te Hilvarenbeek met Anna Maria Peijsen SendersSimon Smets gedoopt 21 juni 1737 SchaftAntonius Smulders geboren 11 oktober 1895 ValkenswaardHenri Snellens geboren 3 december 1890 ValkenswaardJoseph Snijders geboren 3 maart 1853 te NeerpeltJacobus Snoeks geboren 10 juni 1920 ValkenswaardHendrick Dielis van Son gedoopt in Son circa 1700Jasper van Son geboren 8 september 1947 te ValkenswaardBaltus Sprengers echtgenoot van Anna van der Linde (voor 1736)Jacobus Sprengers gedoopt 10 januari 1769 te LeendeGerardus Veraa geboren 22 december 1910 te ValkenswaardMaria Verdonck geboren op 12 juni 1906 te LommelHeinrich Wallrath geboren 1812 te EringhofenHenriette Johanna Cornelia VerbeekHendrick Dirx Verbeke (Verbeek) begraven in Dommelen op 4 maart 1735Peter Verbruggen overleden op 20 juli 1719 te ValkenswaardHendricus Verschuren geboren op 24 augustus 1932 te ValkenswaardThomas van Vlockhoven geboren circa 1710 gehuwd met Catharina RaaijmakersHeinrich Walrath geboren in 1812 in EringhofenHendrik Wijnen geboren circa 1670Henricus de Wit geboren 30 december 1913 te ValkenswaardWilhelmus Wolters gedoopt circa 2010 gehuwd met Helena Smits Verpondingen Oirschot 1665-1804 Kopie n verpondingsregister Oirschot 1665 1804 Rechterlijk archief Valkenswaard 1807-1808 Kopie n van het rechterlijk archief Valkenswaard inventarisnummer 226 18 april 1807 t/m 18 juni 1808 Militairen Nederlands-Indi Opgave 2006 van Valkenswaardse oud-militairen Indien Nieuw Guineagangers Militairen Nederlands-Indi Lijst van Indi gangers 1945-1950 Persoonsdossiers militairen Nederlands-Indi J. F. van Bakel geboren 1925 ValkenswaardA.
 • Commando Luchtvaarttroepen 10 september 1947 24 maart 1950. 2-6 R.I. op Midden Java Ervaringen van het 2-6 R.I. heropgericht op 16 april 1945 en uitgezonden naar Nederlands-Indi . Sigarenfabriek Rederijker Stukken met betrekking tot de oprichting van een sigarenfabriek in 1932 te Valkenswaard Markante dorpsgenoot Francis van den Heuvel 1766 Diverse stukken over de Valkenswaardse valkenier Francis van den Heuvel gedoopt op 25 mei 1766 te Valkenswaard Valkenswaardse valkeniers Diverse aktes uit het notari el en rechterlijk archief waarin Valkenswaardse valkeniers worden genoemd.
 • Per jaar het aantal aangiften per register en het totaal der aangiften van alle registers periode 1939-2000. 21-01-1752 Rechterlijk archief Valkenswaard R 157 fol 4 Transcriptie scheiding en deling van de goederen nagelaten door Henderik Frans Dankers in leven wonende te Valkenswaard Kadaster ValkenswaardKadastrale kaart gemeente Valkenswaard sectie C in 3 bladen 3e blad origineel 12 augustus 1896.
 • III CD. 3 75 jaar gemeentegids 3 3 CD 1 doos III Appeldorn van 3 CD 4 doos III Archief 3 CD 5 doos.

 

14. Volgnr.: 0018  
Archief Defensie
HKK Weerderheem
Archiefnummer 18
 • Defensie Archiefnummer: 18 Bewerkt door Erwin van Oorschot heemkundekring Weerderheem Inleiding 18.1 4 mei comite Weerderheem is in het bezit gekomen van het archief door overdracht van mevr. Lemmens na het overlijden van haar echtgenoot A.A. Lemmens. - Lijsten van Valkenswaardse slachtoffers en nabestaandenLijst van Nederlandse vrouwen uit Valkenswaard die door huwelijk het Nederlanderschap zijn verloren02-03-1981 lijsten met namen van: o Personen die zich tijdens.

 

15. Volgnr.: 0019  
Archief Heemkunde
HKK Weerderheem
Archiefnummer 19
 

16. Volgnr.: 0020  
Archief Diversen
HKK Weerderheem
Voorlopig archiefnummer 0
 • ARCHIEF.
 • Voorlopig archiefnr: 0 Bewerkt door Erwin van Oorschot heemkundekring Weerderheem Inleiding Dit archief wordt gebruikt om alle losse eindjes bij elkaar te houden.. INVENTARIS. 1920 Liedjesschrift Liedjesschrift van Maria Elisabeth Verweijen uit Borkel en Schaft gedateerd 4 februari.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 10 april 2022