Bibliotheek Weerderheem Valkenswaard
 → 
 →  [Volgnr. 00090]
 

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Volgnr. : 00090
 
Titel : Revolutie en notariaat
Auteur(s) : Boven, Mr. M.W. van; Coopmans, prof. mr. J.P.A.; Dievoet, prof. dr. G. van; Godding, prof. dr. Ph.; Jacobs, mr. B.C.M.; Moorman van Kappen, prof. mr. O.; Nčve, prof. mr. P.J.
Verschijningsjaar : 1994
Beschrijving : Deel 8 uit de Brabantse Rechtshistorische Reeks
 
Trefwoorden : Historie
Uitgave : Boek
Taal : Nederlands
Onderwerp : Recht- en staatsgeschiedenis
Uitgever :
Aantal pagina's : 341
Afmetingen : L=24.0cm, B=15.5cm
Druk :
ISBN :
Boekcode :
Index : Inhoudsopgave

VOORWOORD V
INHOUDSOPGAVE VII
ARCHIVALIA XII
BRONNENPUBLIKATIES EN LITERATUUR XV
GEBRUIKTE AFKORTINGEN XXVIII
LUST VAN GRAFIEKEN XXX
LUST VAN TABELLEN XXXI

INLEIDING

Hoofdstuk I
NIEUWE MEESTERS, NIEUWE WETTEN
1      Inleiding 4
2      De Franse intermediaire en Napoleontische wetgeving 6
3   De invoering van de Franse revolutionaire wetgeving in de Départements Réunis 11
4   Het Antwerpse gewoonterecht 21
5   Besluit 30

Hoofdstuk II
HET NOTARIAAT TE ANTWERPEN OP HET EINDE VAN HET ANCIEN RÉGIME
1   Inleiding 31
2   De centrale wetgeving en het notariaat 31
3   De Antwerpse reglementering betreffende het notariaat 33
4   Notarissen en stoelklerken 36
5   De hervormingspogingen van het Anjouaans bewind 40
6   Hervormingspogingen op het einde van het Ancien Régime 45
7   Het Antwerpse notariaat op het einde van de achttiende eeuw 51
8   Besluit 61

Hoofdstuk III
DE FRANSE REVOLUTIONAIRE WETGEVING INZAKE HET NOTARIAAT EN
DE INVOERING ERVAN TE ANTWERPEN
1   Inleiding 63
2   Het Franse notariaat op het einde van het Ancien Régime 63
3   'Les Francais ont la parole' 64
4   Naar een hervorming van het notariaat 68
5   De wet van 29 september-6 oktober 1791 70
6   De invoering te Antwerpen van de revolutionaire wetgeving inzake het notariaat 82
7   'Belgische' commentaren op de wet van 3 prairial jaar IV 94
8   Besluit 95

Hoofdstuk IV
VAN 'REVOLUTIONAIRE' POGINGEN TOT HERVORMING VAN HET NOTARIAAT
TOT DE VENTÖSE-WET
1      Inleiding 97
2      Een eerste poging tot hervorming van de wet van 1791 97
3      Toenemende controle van de centrale overheid op de nieuw benoemde notarissen 99
4      Nieuwe pogingen tot hervorming van de wet van 29 september-6 oktober 1791: 104
4.1   Het'eerste ontwerp Favard' 104
4.2   Het 'tweede ontwerp Favard' 108
4.3   Het 'ontwerp Jacqueminot' 110
5      Financiële verplichtingen van de notaris 112
6      Registratie- en zegelrechten 122
7      Besluit 131

Hoofdstuk V
DE HERVORMING VAN HET NOTARIAAT IN DE JAREN XI-XII
1   Inleiding 133
2   De wetsgeschiedenis van de ventóse-wet 134
3   De ventöse-wet 136
4   De inwerkingtreding van de ventöse-wet 143
5   Het Frans als verplichte taal in de notariële akten 145
6   De instelling van een 'Tuchtkamer der notarissen' 147
7   Besluit 148

Hoofdstuk VI
DE VERDERE EVOLUTIE VAN HET ANTWERPSE NOTARIAAT TOT 1814
1   Inleiding 150
2   De eerste nieuwe benoemingen te Antwerpen na de ventöse-wet 150

3   De ontzetting van notaris J. Thys uit zijn ambt en zijn opvolging
    door notaris J. van Daal 155
4   De opvolging van notaris Rooms 157
5   Het overlijden van notaris J.A.J. De Lincé, 'Ie petit Van der Noot' 158
6   De creatie van 'notaires-certificateurs' 162
7   Verdere wettelijke bepalingen betreffende het notariaat 164
8   De evolutie van de Antwerpse Kamer van Notarissen 165
9   Besluit 171

Hoofdstuk VII
DE SITUATIE IN 1814
1   Inleiding 172
2   Het einde van een tijdvak 172
3   De taalbesluiten van 1814 174
4   De houding van de overheid ten aanzien van het notariaat 175
5   Besluit 176

Hoofdstuk VIII
DE GLOBALE NOTARIËLE ACTIVITEIT TE ANTWERPEN. EEN KWANTITATIEVE
ANALYSE
1   Inleiding 177
2   Het ontsluiten van een bron 177
3   De mechanografische verwerking 181
4   De globale notariële activiteit. Feiten en analyse 191
5   Besluit 207

Hoofdstuk IX
DE NOTARIËLE ACTIVITEIT TE ANTWERPEN. EEN VERDERE ANALYSE
1   Inleiding 208
2   Een classificatie der akten 208
3   De globale evolutie van de verschillende categorieën 210
4   Een methode tot aanzet van een inhoudelijke analyse 217
5   De vorm der akten 218
6   Besluit 222

Hoofdstuk X
AKTEN BETREFFENDE HET FAMILIERECHT EN HET ERFRECHT
1   Inleiding 224
2   Akten van eerbied 224
3   Huwelijkscontracten 226
4   Akten van uiterste wilsbeschikking 233

5   Akten betreffende de uitvoering van uiterste wilsbeschikkingen, voogdij,
    curatoren ... 240
6   Inventarissen 242
7   Akten van verdeling 245
8   Akten van schenking 247
9   Akten van aanvaarding 249
10  Akten van afstand en verwerping 250
11  Akten inzake levensonderhoud 251
12   Besluit 252

Hoofdstuk XI
AKTEN IN DE ZAKENRECHTELIJKE EN OBLIGATOIRE SFEER
1   Inleiding 255
2   Akten van verkoop en koop 255
3   Akten van verhuur, huur, pacht en erfpacht 262
4   Akten van ontruiming 269
5   Akten van ruiling 269
6   Obligaties 272
7   Lijfrenten 277
8   Akten van terugbetaling 278
9   Akten van erkenning 280
10  Vennootschapsakten 281
11  Het pand in enge zin 287
12  Het genotspand 288
13  De hypotheek 288
14  De opheffing 291
15  Borgtocht 293
16  Lastgeving 295
17  Indeplaatsstelling 296
18  Akten van herroeping 297
19  Besluit 298

Hoofdstuk XII
AKTEN IN SEMI-LITIGIEUZE ZAKEN
1   Inleiding 300
2   'Afvraegingen, aenseggingen en protesten' 302
3   Het aanbod tot gerede betaling 309
4   De eed afgelegd in handen van notarissen 311
5   Beslag onder derden 312
6   Overeenkomsten tot arbitrage of compromissen 314
7   Dadingen bij notariële akte 315
8   Akten van afstand 317
9   Verklaringen 318
10  Nieuwe titel 321
11  Keuze van woonst 321
12  Akten van neerlegging 322
13  Besluit 324

Hoofdstuk XIII
AKTEN SUI GENERIS
1   Inleiding 325
2   Akten betreffende het versturen van stukken 326
3   Verbeteringsakten 326
4   Toetredingsakten 326
5   Besluit 327

BESLUIT 328

RESUMÉ ET CONCLUSION 331

INDEX VAN GEOGRAFISCHE NAMEN 334

INDEX VAN PERSOONSNAMEN 336
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 29 mei 2018